| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Voor overige collegae:

Page history last edited by Helen Wassen 13 years, 6 months ago

slide errorPlugin error: That plugin is not available.  

 

 

 

VAN ROMANTIEK NAAR RAP

 

workshop literatuur --> Romantiek --> gedichten en ballades --> groepsopdracht met behulp van ICT

 

 

Lesdoelen

 1. Persoonlijke ontwikkeling in de vier vaardigheden 
 2. Algemene vorming op het gebied van literatuur en maatschappelijke onderwerpen
 3. Verwerving van kennis op het gebied van literatuurgeschiedenis (opstap in de romantiek) in een groeps-workshop
 4. Literaire begrippen leren (her)kennen en toepassen
 5. Ingaan op maatschappelijke / culturele onderwerpen uit de literaire periodes, met name de 'romantiek'
 6. Het leerproces door toepassing van 'blended-learning' optimaliseren
 7. Ervaring opdoen met het reflectie op het eigen leerproces
 8. Gebruik maken van beoordelingsciteria

 

Lesopdracht en eindproduct

 1. Theoretische introductie van het onderwerp 'romantiek' m.b.v. opzoeken van informatie op het internet door de leerlingen onder coachende begeleiding van de docent.
 2. De leerlingen maken een aan de romantiek gerelateerde rap-song van een klassiek sonet of een klassieke ballade (voorbeelden zijn te vinden op de leerlingen site), zelf geschreven gedichten zijn toegestaan.
 3. De leerlingen maken van de song een video opname en uploaden deze op you-tube.
 4. Kennismaking met een SMART geformuleerde lesopdracht (voor de leerlingen te vinden op de leerlingen site).

 

          S - Romantiek, poezie en muziek, presentatie, video

          M - beoordelingscriteria

          A - eigen rapsong / rapvideo

          R - eindproduct: video, ontwikkeling van de vier vaardigheden

          T - deadline aanhouden, projectomvang (4 lesuren plus huiswerk), productomvang (lengte van de video: minimaal 

               twee, maximaal drie minuten)

 

Didactisch concept

 1. In een groep actief en gemotiveerd samenwerken.
 2. Binnen de groep moet een duidelijke rolverdeling worden gemaakt (afhankelijk van de individuele sterkten), beschrijving van de rollen worden opgesteld onder begeleiding van de docent.
 3. De docent helpt bij het zoeken van informatie (b.v. internetlinks zie 'side-bar').
 4. De docent zorgt voor een heldere omschrijving van de opdracht (staat op de leerlingensite).
 5. De leerlingen worden op de leerlingensite duidelijk voorgelicht over de eisen die aan het eindproduct gesteld worden.
 6. De leerlingen worden erover geïnformeerd welke criteria voor de beoordeling gelden. Deze zijn samen met een beoordelingsfomulier op de leerlingensite te vinden.
 7. De docent geeft tips aan de leerlingen m.b.t. het uitvoeren van hun zelfreflectie. Deze aanbevelingen en een reflectieformulier staan op de leerlingensite.
 8. In het logboek (leerlingensite) leggen de leerlingen hun individuele inzet tijdens het groepsproces vast, net als de voortgang van de samenwerking en het sociale contact in de groep.
 9. Communicatie via de wiki  

 

terug naar inhoudsoverzicht:

Inhalt

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.